Η Διεύθυνση του Πρότυπου ΕΠΑΛ Νεάπολης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 3 της περίπτωσης ΙΒ του άρθρου 9 της 77231/ΓΔ4/28-06-2022 (Β΄3323) ΥΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους μαθητές, γονείς /κηδεμόνες να προσέλθουν στο σχολείο, από 1-9-2023 μέχρι 5-9-2023, για υποβολή χειρόγραφης αίτησης εκπρόθεσμης εγγραφής για την πλήρωση των κενών θέσεων στους τομείς της Β΄ τάξης.

Οι κενές θέσεις που ανακύπτουν το Σεπτέμβριο, καλύπτονται από ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες βάσει του βαθμού προαγωγής τους από την προηγούμενη τάξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή/και από απόφοιτους/ες οι οποίοι/ες κατέχουν απολυτήριο τίτλο ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ., ή άλλο ισότιμο, με βάση το βαθμό του απολυτηρίου τίτλου ή άλλου ισότιμου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Μετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας, συντάσσεται πίνακας επιλεχθέντων/ουσών μαθητών/τριών, ο οποίος αναρτάται σε σημείο της σχολικής μονάδας στο οποίο έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι/ες, τηρώντας τις αρχές διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων.

Αφήστε σχόλιο