Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Μαθήματα ειδικότητας:
Β? τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2. Μηχανική ? Αντοχή Υλικών

3. Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ +2Ε

4. Σχέδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ + 6Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β?/05.06.2015)

 
Γ? τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Ψύξης ? Κλιμαστισμού

4Θ + 5Ε

2. Στοιχεία Μηχανών

3. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ +4Ε

4. Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ + 2Ε

5. Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β?/05.06.2015)

 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού  μπορεί να:

 • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
 • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
 • Ειναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
 • Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης.

 
Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Ψυκτικός

Νομοθεσία: Π.Δ. 1/2013 άρθρο 5 (ΦΕΚ 3 τ.Α?/08.01. 2013)
Επαγγελματικές Άδειες

 1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας τεχνίτη Ψυκτικού (πτυχίο).
 2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού (Βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια προϋπηρεσία + εξετάσεις)
 3. Άδεια Εργοδηγού  Ψυκτικού (Άδεια Αρχιτεχνίτη +  1 χρόνος  προϋπηρεσία + εξετάσεις).
Νομοθεσία:  Π.Δ. 1/2013 άρθρο 12 (ΦΕΚ 3 τ.Α?/08.01. 2013)
Επαγγελματικές Άδειες

 1. Πιστοποιητικό κατηγορίας III ή IV του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (πτυχίο + βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από φορέα αξιολόγησης
 2. Πιστοποιητικό κατηγορίας II  του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού).
 3. Πιστοποιητικό κατηγορίας I  του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού).