Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2031/21-4-2022) η υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται η διαδικασία κατάταξης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.
Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε Τμήματα/Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.
Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) όπως ισχύει, και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος. Ειδικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις, που θα διεξαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως προθεσμία για την έκδοση της απόφασης της παρούσας ορίζεται η 31η Μαΐου 2022.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΕΚ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ_ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι.

Αφήστε σχόλιο