Πράξη αποσφράγισης προσφορών για εκδρομή στα Χανιά.

ΠΡΑΞΗ 4 ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:40 μ.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την ημερήσια εκδρομή στα Χανιά. Στην επιτροπή συμμετείχαν : Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης , Πρόεδρος…

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση βραβείων σε φοιτητές για το έτος 2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη λαμβάνοντας υπόψη α) τις με  αρ. 67/2016 , 167/2014 και 196/2016  Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής β) το με αρ. 1/2016 Πρακτικό της Επιτροπής του Κληροδοτήματος ?Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη? γ) τα με αρ. πρωτ. 1165/1593/22-11-2016 και 1753/16-12-2016 έγγραφα του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης…

Περισσότερα