Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Monthly Archives: March 2017

  ΠΡΑΞΗ 4

  ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

       Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:40 μ.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την ημερήσια εκδρομή στα Χανιά.

  Στην επιτροπή συμμετείχαν :

  • Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης , Πρόεδρος της επιτροπής.
  • Αποστολάκη Αικατερίνη , Αρχηγός της εκδρομής
  • Ψυχογιουδάκη Σοφία , Εκπαιδευτικός
  • Νικολακοπούλου Μαρία, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Νεάπολης
  • Ταμπακάκη Μαρία, Μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

  Στο Δ/ντη κατατέθηκαν τρείς( 3 ) προσφορές ως εξής:

  • TERRA SANTA TRAVEL 520 ευρώ με ΦΠΑ
  • TRAVEL  HALL  380 ευρώ με ΦΠΑ  
  • FIORETZIS TRAVEL 550 ευρώ με ΦΠΑ

   Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτησε και αποφάσισε  

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο πρακτορείο  TRAVEL HALL .

  Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΠΑΛ Νεάπολης.

  Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

   

  Ο Διευθυντής                                                                  Τα μέλη

  .                                                                              Αποστολάκη Αικατερίνη

  .                                                                              Ψυχογιοθδάκη Σοφία

  .                                                                              Νικολακοπούλου Μαρία

  Κουτάντος Ιωάννης                                                   Ταμπακάκη Μαρία                                                                 

   

   

                                                                        

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη λαμβάνοντας υπόψη

  α) τις με  αρ. 67/2016 , 167/2014 και 196/2016  Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  β) το με αρ. 1/2016 Πρακτικό της Επιτροπής του Κληροδοτήματος ?Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη?

  γ) τα με αρ. πρωτ. 1165/1593/22-11-2016 και 1753/16-12-2016 έγγραφα του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

  δ) το με αρ. 3.253/23-11-1995 συμβόλαιο ?Τροποποίηση Δωρεάς εν ζωή ακινήτου ως προς τον τρόπο? του συμβολαιογράφου Βύρωνα , Αθανασίου Χριστοφόρου Ευθυμίου, που αφορά στην δωρεά εν ζωή ακινήτου αρ. συμβολαίου 21138/23-5-1965  Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη

  ε) τις σχετικές διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α?)
  ?Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις?

  στ) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 72)

  Προσκαλεί

  τους ενδιαφερόμενους  να λάβουν βραβεία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εις βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος ?Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη? να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

  Τα βραβεία χορηγούνται το πρώτον σε νέους αμφότερων φύλων οι οποίοι κατάγονται από το χωριό Χουμεριάκο Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου Δήμου Αγίου Νικολάου, είναι εγγεγραμμένοι από τη γέννησή τους στα Δημοτολόγια του Δήμου Αγίου Νικολάου στον οποίο υπάγεται η Τοπική Κοινότητα Χουμεριάκου , οι γονείς τους κατοικούν μόνιμα στο Χουμεριάκο Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εισήχθησαν για  πρώτη φορά σε δημόσιες ανώτατες ή ανώτερες ή τεχνολογικές σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

   

  Το συνολικό ποσό των βραβείων ορίζεται σε 600,00 ευρώ και θα κατανεμηθεί ισόποσα σε όσους εκ των ενδιαφερομένων πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και καταθέσουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα ως κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του υποψηφίου
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας στο όνομα του υποψήφιου δικαιούχου (για το έτος του αιτούμενου βραβείου)
  4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας στο όνομα καθενός εκ των δύο γονιών του δικαιούχου (για το έτος του αιτούμενου βραβείου)
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  6. Βεβαίωση Σπουδών της γραμματείας της Σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος και από την οποία προκύπτει η εισαγωγή του στη Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (η παρούσα βεβαίωση προσκομίζεται μόνο από εκείνους οι οποίοι εισήχθησαν σε ανώτερη ή ανώτατη ή τεχνολογική σχολή εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015).
  7. Βεβαίωση Σπουδών της γραμματείας της Σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος και από την οποία προκύπτει η φοίτησή του στη Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (η παρούσα βεβαίωση προσκομίζεται μόνο από εκείνους οι οποίοι ήδη φοιτούσαν σε ανώτερη ή ανώτατη ή τεχνολογική σχολή εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015).
  8. εφόσον ο υποψήφιος τηρεί λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και επιθυμεί , εφόσον κριθεί δικαιούχος του βραβείου, το ποσό του βραβείου να του καταβληθεί στον λογαριασμό αυτό, φωτοαντίγραφο της α? σελίδας του βιβλιαρίου , από το οποίο θα προκύπτει ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού του αλλά και η ιδιότητά του ως δικαιούχου ή συνδικαιούχου του εν λόγω λογ/σμού.

  Εφόσον δεν βρεθεί κανένας υποψήφιος ο οποίος να πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις  νέων αμφότερων φύλων οι οποίοι κατάγονται από το χωριό Χουμεριάκο Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου Δήμου Αγίου Νικολάου, οι γονείς τους κατοικούν μόνιμα στο Χουμεριάκο Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου,  είναι εγγεγραμμένοι από τη γέννησή τους στα Δημοτολόγια του Δήμου Αγίου Νικολάου στον οποίο υπάγεται η Τοπική Κοινότητα Χουμεριάκου  και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 φοιτούσαν σε δημόσιες ανώτατες ή ανώτερες ή τεχνολογικές σχολές εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από όλα πλην του υπ?αριθμό 5 ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

  Το ποσό των 600,00 ευρώ  θα κατανεμηθεί ισόποσα σε όσους εκ των ενδιαφερομένων καταθέσουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους με συνημμένα σε αυτήν τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου μόνο εφόσον δεν βρεθούν υποψήφιοι οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 να έχουν εισαχθεί σε ανώτερη ή ανώτατη ή τεχνολογική σχολή εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου (οδός Ρούσσου Καπεντανάκη, αρ. 7) μέχρι και την 13η Μαρτίου έτους 2017 και θα απευθύνονται στην ορισθείσα από το διαθέτη Επιτροπή του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη.

  Ουδεμία παραλαβή δικαιολογητικών θα γίνει δεκτή μετά την παραπάνω ημερομηνία αποδεικνυόμενη από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

  Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου (υπεύθυνη υπάλληλος , κ. Παπαματθαιάκη Ελένη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2841340132).

  Μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων των βραβείων η αρμόδια τριμελής Επιτροπή του Κληροδοτήματος που όρισε ο διαθέτης Ιωάννης Μιχαήλ Βαρκαράκης  και αποτελείται από τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου, κ. Ατσαλάκη Εμμανουήλ, τον ιερέα της ενορίας Χουμεριάκου, π? Αικατερινάκη Γεώργιο και την Δ/ντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, κ. Πρατσίνη Μαρία , θα υποβάλλει την Απόφασή της περί χορήγησης των βραβείων μαζί με τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης  για έγκριση  στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

  Η καταβολή του ποσού του βραβείου θα γίνει εφάπαξ και κατόπιν έγκρισης της Απόφασης της Επιτροπής του Κληροδοτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με κατάθεση στον δηλωθέντα με την υποβολή της αίτησης τραπεζικό λογαριασμό των επιλεγέντων υποτρόφων από το εξουσιοδοτηθέν σύμφωνα με την αρ. 167/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,  μέλος της , κ. Κοκολάκη Δημήτριο ή το εκάστοτε εξουσιοδοτηθέν μέλος αυτής ,  σε βάρος του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ?Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη?. Για τους επιλεγέντες ? βραβευθέντες οι οποίοι δεν διαθέτουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η καταβολή του ποσού του βραβείου θα γίνει με έκδοση σχετικής απόδειξης πληρωμής η οποία θα συνταχθεί σε απλό χαρτί και θα υπογραφεί από τον βραβευθέντα και το ως άνω μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

  Η παρούσα  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Επίσης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ΑΥΓΗ ενώ θα τοιχοκολληθεί και στα δημοσιότερα σημεία της Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου (κεντρική πλατεία Χουμεριάκου (Ρομάνα Πορτέλα) , κεντρικός δρόμος Χουμεριάκου παραπλεύρως καφενείου Χριστοδουλάκη Νικολάου, πλατεία Αγίας Τριάδος Χουμεριάκου και Δημοτικό σχολείο Χουμεριάκου) , στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεάπολη και  στον Άγιο Νικόλαο). Ακόμη,  για την εξασφάλιση μεγαλύτερης δημοσιότητας θα αποσταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Λυκείων Νεαπόλεως (ΕΠΑΛ και Γενικό Λύκειο) και ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, ως τα πλησιέστερα στην μόνιμη κατοικία των υποψηφίων , στα οποία ενδέχεται αυτοί να φοίτησαν , προκειμένου για ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεών τους. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

  ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Στα παρακάτω link μπορείτε να διαβάσετε τα έγγραφα:

  Πρόσκληση υποβολής αίτησης

  Διαβίβαση πρόσκλησης υποβολής αίτησης